همکاری‌های علمی و بین‌المللی

تماس با ما

دکتر محمد شیخ زاده
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲01013
آدرس ایمیل: M.Sheikhzadeh@ub.ac.ir
 
 
اعظم قریان
کارشناس همکاری های علمی و بین المللی
تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۰1015
آدرس ایمیل: intl@ub.ac.ir
                 intl.bojnord@gmail.com