Bojnord University
بستن

مدیریت طرح و برنامه

معرفی مدیریت

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه بجنورد یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه  بجنورد است که با عنایت به اهمیت تدوین و طراحی برنامه ­ها و فرایندهای امور مختلف در سطح دانشگاه با هماهنگی واحدهای مختلف و سازمان­ یابی فعالیت ­های  حال و آینده در راستای رشد و ارتقا محیط بر اساس سیاست های دانشگاه در نیمه اول سال ۱۳۹3  با هدف ساماندهی به وضعیت بودجه ­ریزی، جمع ­آوری آمار و اطلاعات دانشگاه ، ساماندهی و برنامه ­ریزی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه، بررسی اعلام نیاز نیروی انسانی و متخصص با همکاری واحدهای ذی­ربط، ارائه برنامه ­های کوتاه ­مدت ، میان­ مدت و بلند­مدت دانشگاه با همکاری سایر مدیریت­ های دانشگاه، ارزیابی عملکرد اداری و عمومی، رسیدگی به مباحث تحول اداری و بهره ­وری، بازبینی مداوم ساختار تشکیلات دانشگاه و وظایف و فرایندهای سازمانی، راه ­اندازی شد. ساختار تشکیلاتی این مدیریت دارای دو گروه با عناوین تحول اداری و بهره ­وری و برنامه و بودجه  می­ باشد که در مجموع، 13 پست سازمانی از مجموعه چارت تفصیلی دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.