معرفی واحد

معرفی اعضاء و شرح وظایف هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 1.  رئیس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی: دکتر احمد محقر
 2.  دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر علی اکبر سلیمانیان
 3. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا طیبی نسب
 4. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر حسین اسکندری
 5. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر محمود بخشی
 6. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر غلامحسین اکبری
 7. عضو هیأت اجرایی جذب و رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر حسن ایزانلو
 8. عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر امیدرضا دهقان

 

وظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب )

 1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
 2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه     تبصره: بورسیه‌های فعلی مستثنی می‌باشند
 3. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
 4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
 5.  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
 6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین