دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمد شیخ زاده

رئیس دفتر ریاست

۱۰۱۳

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

۱۰۰۴

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴

 

اعظم قریان

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۵

 

سیدابوالحسن  وقارموسوی

روابط عمومی

۱۰۱۴

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۴