نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمد شیخ زاده

رئیس دفتر ریاست

1013

05832201013

مجید فرخ منش

مسئول دفتر ریاست

1004

05832201004

اعظم قریان

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

1015

05832201015

سید ابوالحسن  وقارموسوی

روابط عمومی

1014

05832201014