پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
دکتر حسن ایزانلو رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
مهندس مجید جوان کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸