پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  
 مهندس ونداد گرمه  سرپرست اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی 1263  
 مهندس حسن فاخری  کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور مشاورین) 1266  
 مهندس بهاره سعادتی  کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور اداری و بودجه)