پروژه های خاتمه یافته (در دست بهره برداری)

1- دانشکده فنی و مهندسی شماره1 (افتتاح: سال 1387):
 متراز کل در دست بهره برداری:2007 متر مربع
2-دانشکده فنی و مهندسی شماره 2(افتتاح: سال 1390):
متراز کل در دست بهره برداری:4021 متر مربع
3- دانشکده هنر:
متراز کل در دست بهره برداری:3955 متر مربع
 1-3)بلوک اول(F,G) (افتتاح: سال 1391):3240 متر مربع
2-3)بلوک دوم(H) (افتتاح: سال 1394):715 متر مربع   
4- دانشکده علوم انسانی   
 1-4)بلوک B (افتتاح: سال 1394): 1418 متر مربع
2-4)بلوک  C (افتتاح: سال 1390):: 1870 متر مربع
1-4)بلوک  E (افتتاح: سال 1391): 880 متر مربع
1-4)بلوک I (افتتاح: سال1395): 270 متر مربع
5- کتابخانه: (افتتاح: سال 1391):
متراز کل در دست بهره برداری:2210 متر مربع
6-سلف سرویس: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:3790 متر مربع
7-خوابگاه خواهران: (افتتاح: سال 1391):
متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
8-خوابگاه برادران: (افتتاح: سال 1393):
 متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
9- خوابگاه بنیاد خیریه دکتر مصلی نژاد(افتتاح: سال 1395):
متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
10-سالن ورزشی: (افتتاح: سال 1393):
 متراز کل در دست بهره برداری:2780 متر مربع
11- مرکز مشاوره: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:100 متر مربع
12- مهمانسرا: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:590 متر مربع
13-مرکز فرهنگی(دفتر نهاد) : (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:200 متر مربع
14-سوله سازمان مرکزی فعلی: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:1400 متر مربع
15- سوله خانه فرهنگ: (افتتاح: سال 1387):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
16-سوله آزمایشگاه های صنعتی: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
17- سوله آزمایشگاه های برق: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
18-سوله آزمایشگاه های عمران: (افتتاح: سال 1387): متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع