پروژه های خاتمه یافته (در دست بهره برداری)

1- دانشکده فنی و مهندسی شماره1 (افتتاح: سال 1387):
 متراز کل در دست بهره برداری:2007 متر مربع

دانشکده فنی مهندسی (1) داشکده فنی مهندسی (2)                                                   نشکده علوم انسانی                                   
متراژ در دست بهره برداری متراژ در دست بهره برداری متراز کل در دست بهره برداری
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

دانشکده فنی و مهندسی شماره 2(افتتاح: سال 1390):
متراز کل در دست بهره برداری:4021 متر مربع
3- دانشکده هنر:
متراز کل در دست بهره برداری:3955 متر مربع
 1-3)بلوک اول(F,G) (افتتاح: سال 1391):3240 متر مربع
2-3)بلوک دوم(H) (افتتاح: سال 1394):715 متر مربع   
4- دانشکده علوم انسانی   
 1-4)بلوک B (افتتاح: سال 1394): 1418 متر مربع
2-4)بلوک  C (افتتاح: سال 1390):: 1870 متر مربع
1-4)بلوک  E (افتتاح: سال 1391): 880 متر مربع
1-4)بلوک I (افتتاح: سال1395): 270 متر مربع
5- کتابخانه: (افتتاح: سال 1391):
متراز کل در دست بهره برداری:2210 متر مربع
6-سلف سرویس: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:3790 متر مربع
7-خوابگاه خواهران: (افتتاح: سال 1391):
متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
8-خوابگاه برادران: (افتتاح: سال 1393):
 متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
9- خوابگاه بنیاد خیریه دکتر مصلی نژاد(افتتاح: سال 1395):
متراز کل در دست بهره برداری:3120 متر مربع
10-سالن ورزشی: (افتتاح: سال 1393):
 متراز کل در دست بهره برداری:2780 متر مربع
11- مرکز مشاوره: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:100 متر مربع
12- مهمانسرا: (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:590 متر مربع
13-مرکز فرهنگی(دفتر نهاد) : (افتتاح: سال 1391):
 متراز کل در دست بهره برداری:200 متر مربع
14-سوله سازمان مرکزی فعلی: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:1400 متر مربع
15- سوله خانه فرهنگ: (افتتاح: سال 1387):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
16-سوله آزمایشگاه های صنعتی: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
17- سوله آزمایشگاه های برق: (افتتاح: سال 1388):
 متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع
18-سوله آزمایشگاه های عمران: (افتتاح: سال 1387):

متراز کل در دست بهره برداری:600 متر مربع