پروژه های در دست اجرا

1- سازمان مرکزی: پیشرفت فیزیکی 92 درصد
متراژ :3240 متر مربع
2-دانشکده پتروشیمی: پیشرفت فیزیکی 90 درصد
متراژ:2085 متر مربع
3-دانشکده علوم پایه(بلوک اول): پیشرفت فیزیکی 90 درصد
متراژ:1374 متر مربع
4- دانشکده علوم پایه(بلوک دوم): پیشرفت فیزیکی 2 درصد و متراژ 3421 متر مربع
5- مسجد: پیشرفت فیزیکی 47 درصد
متراژ: 1640 متر مربع
6- ساختمان شماره 4 دانشکده فنی و مهندسی: پیشرفت فیزیکی 18 درصد
7- آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی: پیشرفت فیزیکی 90 درصد
8-جدول گذاری جمع آوری آبهای سطحی: پیشرفت فیزیکی 60 درصد
9-ساختمان مرکز بهداشت: پیشرفت فیزیکی 26 درصد
10-ساختمان بوفه دانشکده فنی و مهندسی 2: پیشرفت فیزیکی 70 درصد
11-لایه ریزی کمربندی داخلی دانشگاه: پیشرفت فیزیکی 98 درصد
12-آسفالت معابر شمالی دانشگاه: پیشرفت فیزیکی 30 درصد
13-تکمیل دیوار دانشگاه: پیشرفت فیزیکی 98 درصد 
پروژه های توسعه ای تأسیسات و تعمیرات و .... به صورت مستمر انجام می شوند.