پروژه های پیش رو

1- قسمت دوم دانشکده پتروشیمی به متراژ 1400 متر مربع، در فرآیند عقد قرارداد می باشد.
2-بازنگری طرح جامع دانشگاه در مرحله انتخاب مشاور می باشد.

3- طراحی تصفیه خانه و شبکه فاضلاب سایت دانشگاه در مرحله طراحی می باشد .