اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص نقل انتقال دفتر معاونت دانشجویی و امور دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ دفتر معاونت دانشجویی به ساختمان جدید سازمان مرکزی و امور دانشجویی به ساختمان دانشکده علوم انسانی  (ساختمان شماره 1) انتقال یافت.

باتوجه به تغییر سیستم تلفن دانشگاه بهVoIPبه زودی شماره تلفن های جدید نیز به اطلاع می رسد.

 
 
 
آدرس کوتاه :