آغاز نیم سال دوم تحصیلی سال 96-97

21 / بهمن

تاریخ شروع نیم سال تحصیلی 96/11/21 می باشد.

آدرس کوتاه :