انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای، آقایان دکتر حسین دلاوری امرئی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی شیمی " و  دکتر حسن سجادی ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک را به سمت "سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک " و سرکارخانم دکترمرضیه سادات الوند، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی را به سمت" سرپرست مدیریت گروه آموزشی علوم سیاسی" برای مدت دوسال منصوب نمود.
همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر ابوالفضل محمدی و دکتر امین امیری دلوئی در مدت تصدی مسئولیت های سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی شیمی و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک تقدیر و تشکر نمود.