تسهیلات ویژه برای داوطلبین مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد