رونمایی از سامانه آموزش کارکنان در جلسه هیأت اجرایی

رونمایی از سامانه آموزش کارکنان در جلسه هیأت اجرایی انجام شد.