رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت سازمانی: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد شیخ زاده

مدرک تحصیلی:دکتری - مدیریت

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

پست الکترونیک :M.Sheikhzadeh@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد : ساختمان سازمان مرکزی – حوزه ریاست