مديريت امور مالي

 
سمت سازمانی:مديريت امور مالي
نام و نام خانوادگی:سعيد كريمي
مدرک تحصیلی:كارشناسي - حسابداري
شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :
فکس : 
پست الکترونیک :
مکان اسقرار واحد :سازمان مركزي – معاونت اداري و مالي
 
 
شرح وظایف :
انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات.
دريافت و وصول درآمدهاي عمومي و اختصاصي دانشگاه.
تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذيربط.
رسيدگي به اسناد و سيستم‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات.
همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه.
نگهداري و تنظيم اسناد مالي.
رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات و آئين‌نامه‌هاي مالي.
نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن.
اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مراقبت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آئين‌نامه‌هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها.
تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد مالي جهت ارائه به معاونت اداري-مالي.
تنظيم برنامه كار واحدهاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها.
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد