وظایف و فعالیت ها

-    کسب اطلاعات دقيق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخيص اولويتها براساس طرح جامع و ارائه بودجه پيشنهادی طرحها در سال های آتی از طریق اداره طرح و برنامه به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و مراجع ديگر؛
-    برنامه ريزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه؛
-    نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسيساتی، طبق مقررات مربوطه و تهيه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم؛
-    انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و آيين نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛
-     همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبيق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط؛
-    شرکت در جلسات و کميسيونهای مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت های مربوط به طرحها؛
-    برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذيربط به منظور تهيه و تامين نياز های کالبدی دانشگاه و ارتباط موثر با مهندسين مشاور و پیمانکاران طی جلسات کارگاهی؛
-    تهيه و تنظيم برنامه ها و طرحهايی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد؛
-    تهيه ی گزارش فنی از فعاليت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه؛
-    جمع آوری آيين نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه ی آنها به مراجع ذيربط، حسب نياز؛
-    نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسيساتی؛
-    رسيدگی، کنترل و نظارت بر کلیه طرح ها و پروژه هايی که توسط مهندسين مشاور انجام می شود؛
-    برقراری ارتباط با سازمانهای ذيربط به منظور تهيه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسيساتی مورد نياز؛
-    تهيه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسيساتی موجود دانشگاه با همکاری مشاورین قبل از ساخت و پیمانکاران پس از ساخت؛
-    همکاری با مجريان طرحها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيه ی طرحهای پيش بينی شده؛
-    بررسی و بازديد از طرحهای نيمه تمام و در حال اجرا و تهيه ی گزارشهای لازم؛
-    رسيدگی به صورت وضعيت های ارائه شده و تهيه ی گزارشهای لازم در اين مورد؛
-    رسيدگی به اختلافات پيمانکاران و مهندسين مشاور؛
-    بررسی و تصويب پروژه هايی که توسط مهندسين مشاور تهيه می شود؛
-    شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظيم شده و تهيه گزارش لازم در صورت احتياج؛
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد