مدیریت امور پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم
تلفن گويا   ۱۰۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۱
احمد محقر رئيس دانشگاه ۱۰۳ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۱-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۳
مجید فرخ منش مسئول دفتر ریاست ۱۰۴ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۱-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۴
میثم ارحامی کارشناس ۱۰۵ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۵
  دفتر تحقیق ۱۰۵ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۲-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۵
محمد شيخ زاده رئیس دفتر ریاست ۱۰۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۶
اعظم قریان كارشناس همكاري هاي علمي و بين المللي ۱۰۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۷
سیدابوالحسن وقارموسوی  روابط عمومی ۱۰۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۰۹
حسین حسین زاده مسئول انتظامات ۱۱۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۱
محسن محتشمی کیا رئیس اداره حراست ۱۱۲ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۷-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۲
محمد شاه پسندی كارشناس حفاظت فناوري اطلاعات ۱۱۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۳
مریم سروری کارشناس مسئول حراست ۱۱۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۴
هاشم وحدانی مدیر طرح وبرنامه ۱۱۵ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۵
علی سیفی کارشناس ۱۱۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۶
زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه ۱۱۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۷
بتول پرهیزگار کارشناس برنامه بودجه ۱۱۸ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۵-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۸
سمیرا ضیغم جهانی كارشناس تحول اداري و بهره وري ۱۱۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۱۹
حسن ایزانلو سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب ۱۲۰ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۰
مجيد جوان كارشناس دبيرخانه جذب اعضاء هيات علمي ۱۲۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۱
محمد باقر مقدسی مديرامور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي به شكايات ۱۲۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۲
مهشید نظری كارشناس امور حقوقي ۱۲۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۳
اميدرضا دهقان معاون آموزشی پژوهشی ۱۲۴ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۵-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۴
مهدی اسحاقی كارشناس معاونت آموزشي ۱۲۵ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۵-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۵
حمید فدیشه ای سرپرست گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۶
ابراهیم دشتی کارشناس مسئول گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۷ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۶-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۷
مصطفی علی آبادی کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۸
مهدی رحیم زاده کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۸
رجبعلی سجادیان فر کارشناس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۸
وحیده بجنوردی کارشناس مسئول گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۲۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۸
فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی   ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
بهاره ضیغم جهانی کارشناس خدمات فنی و فهرست نویسی   ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
نجمه نوروزیان کارشناس اطلاع رسانی و مرجع   ۰۵۸۳۲۴۱۰۱۸۰
جواد هراتی معاون فرهنگي و اجتماعي ۱۳۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۷
عباس مروجی كارشناس برنامه ريزي فرهنگي ۱۳۸ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۱-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۸
طیبه محمودیان رئيس گروه حمايت و پشتيباني فرهنگي و اجتماعي ۱۳۹ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۰-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۳۹
مهدی محمد پور كارشناس معاونت فرهنگي و اجتماعي ۱۴۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۰
یاسر طالبی كارشناس مسئول امور فوق برنامه ۱۴۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۱
علیرضا قنبری سرپرست معاونت دانشجويي ۱۴۳ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۶-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۳
مهدي بي غم كارشناس معاونت دانشجوئی ۱۴۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۴
امین روشناس
مدیر دانشجویی ۱۴۵ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۴۱-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۵
حسن قربان پور
رئیس اداره رفاه دانشجویی ۱۴۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۶
حسن صمدی کاظمی
کارشناس واحد خوابگاه ها ۱۴۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۷
مجید شمشیرگران کارشناس رفاه دانشجویی ۱۴۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۸
عطیه منادی کارشناس خوابگاه خواهران ۱۴۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۴۹
مجتبی قدرتی کارشناس واحد تغذیه ۱۵۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۵۰
اکرم حسنی کارشناس واحد تغذیه ۱۵۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۵۱
مجید ناصری کارشناس تربیت بدنی برادران    
لیلا دلقندی کارشناس تربیت بدنی خواهران    
حسين احمد برآبادي سرپرست مركز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجويي ۱۵۶ ۰۵۸۳۲۴۱۰۰۴۳-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۵۶
زهرا براتی كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشجويي ۱۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۵۷
زکیه بیدکی كارشناس مركز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجويي    
پروین نجف زاده پرستار    
حسن جعفریانی معاون اداری مالی ۱۶۰ 05832284604-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۰
محمد یزدانی مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 161 05832201161

مدیر امور اداری و پشتیبانی ۱۶۲ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۸-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۲
ابوالفضل طراوتی کارشناس امور اداری ۱۶۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۳
محمد ریحانی کارشناس مسئول اداره کارگزینی ۱۶۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۴
سروش محمدپور کارشناس دبیرخانه مرکزی ۱۶۵ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۵
سیدرضا پرویز کارشناس کارگزینی هیات علمی ۱۶۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۶
مریم ترابی کارشناس پژوهش    
مرتضی شیری کارشناس ابنیه ۱۶۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۸
محمد وحیدی نژاد رئیس اداره عمومی و تدارکات ۱۶۹ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۹-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۶۹
محمد سعیدی مامور خرید ۱۷۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۰
مهدی ارکی مامور خرید ۱۷۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۱
محمد سلطانی راننده ۱۷۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۲
معصومه ارغند کارشناس آموزش    
مریم نیازی کارشناس مسئول اداره دبیر خانه مرکزی ۱۷۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۴
رضا کاوانلویی انباردار ۱۷۵ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۵
سعيد كريمي مدیر امور مالی ۱۷۶ ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۷-۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۶
پرويز شيردل رئیس اداره دریافت وپرداخت ۱۷۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۷
فاطمه كفايتي کارشناس امور مالی ۱۷۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۸
فاطمه وظيفه شناس کارشناس امور مالی ۱۷۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۹
حسين ميرصالحي کارشناس امور مالی ۱۸۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۰
مرتضی بياني کارشناس امین اموال ۱۸۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۱
حسن كمالي کارشناس امورمالی ۱۸۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۲
رضا کاوانلویی کارشناس کاردکس ۱۸۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۴
مهران محمدی رئيس اداره امور فني ونظارت بر طرحهاي عمراني ۱۸۶ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۶
حسن فاخری كارشناس دفتر طرحهاي عمراني ۱۸۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۷
امین رحمانی كارشناس اداره امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني ۱۸۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۸
سعید کیانفر كارشناس اداره امور فني ونظارت بر طرحهاي عمراني ۱۸۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۸۹
علی خوش صفا كارشناس مسئول اداره امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني ۱۹۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۰
محمود مشکات كارشناس دانشكده هنر ۱۹۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۱
امین علی آبادی كارشناس دانشكده هنر    
عادله طالب زاده مدیر گروه ارتباط تصویری ۱۹۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۳
حسام الدین آرمان سرپرست گروه آموزشي صنايع دستي ۱۹۵ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۵
مریم قربان زاده مدیر گروه معماری ۱۹۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۱۹۹
علی دانشوری مدیر گروه شهرسازی ۲۰۱ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۰۱
علی دلیر كارشناس آزمايشگاه ۲۰۹ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۰۹
سیدرضا هاشمی كارشناس آزمايشگاه ۲۱۲ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱۲
علی مرتضائیان كارشناس آزمايشگاه ۲۱۳ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱۳
رحیمی شرکت خدماتی ۲۱۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱۴
رضا جوارشی، میلاد ضمیری تاسیسات ۲۲۰ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۲۰
حميد رضا طیبی نسب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري ۲۲۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۲۴
رمضانی دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري ۲۲۵ ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۲۵
محمدعلی ارحامی سرپرست مرکز آموزش های آزاد و مجازی    
قاسمی
 
دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري
 
۲۲۶
 
۰۵۸۳۲۲۰۱۲۲۶
 
عبدالله خشنودی
 
مدیریت امور پژوهشی و فناوری
 
۲۶۰ ۸۷
 
۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
 
یوسف یوسفی
 
کارشناس امور پژوهشی و فناوری
 
۲۶۵ ۸۷
 
۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
 
مریم ترابی
 
کارشناس امور پژوهشی و فناوری
 
۲۶۸ ۸۷
 
۰۵۸۳۲۲۸۴۶۱۹
 
 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد