تاریخ خبر: 1396/1/14

گزارش تصویری دیدار نوروزی هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه بجنورد

            .