امین جاجرمی

Amin Jajarmi

Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, University of Bojnord, Bojnord, Iran

 

PERSONAL DATA

Full Name:    Amin Jajarmi

Birth date:     April 4, 1982

Address:        Department of Electrical Engineering, University of Bojnord, P.O. Box: 94531-1339, Bojnord, Iran

Tel-Fax:        +98-58-32284626

E-mail:          a.jajarmi@ub.ac.ir; a.jajarmi@gmail.com

EDUCATION

2011 (Jul.-Dec.)        Visiting Researcher

·   System Theory and Automatic Control Laboratory, Institute for Automation Engineering (IFAT), Otto-von-Guericke University Magdeburg, Magdeburg, Germany,

·     Supervisor: Prof. Dr.-Ing. Rolf Findeisen

 2011 (Apr.-June)     Visiting Researcher

·     Computer Vision and Neural Networks Research Laboratory, Electrical and Electronics Engineering Department, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

·        Supervisor: Prof. Kemal Leblebicioğlu

·         Supervisors: Prof. Naser Pariz and Prof. Ali Vahidian Kamyad

·         Thesis Title: Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Modal Series

2005-2007                   MSc. in Control Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

·         Supervisors: Prof. Naser Pariz and Prof. Ali Vahidian Kamyad

·         Thesis Title: A Global Parametric Linear Treatment of Nonlinear Systems

 2001-2005                  BSc. in Control Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

·         Supervisor: Dr. Ali Karimpour

·         Dissertation Title: Control of an Inverted Pendulum

 

AWARDS

·      Nation-wide distinguished Ph.D. student award, Ministry of Science, Research and Technology of Iran (selected among all doctoral students of Iran universities) (2012)

·         Awarded Scholarship for the whole of Ph.D. program, Ministry of Science, Research and Technology of Iran (2007-2012)

·         Best Ph.D. student researcher award, Ferdowsi University of Mashhad, Iran (2011)

 

RESEARCH INTERESTS
  • Nonlinear and Large-scale Systems
  • Optimal Control
  • Time-Delay Systems
  • Fractional-order Dynamic systems

 

TECHNICAL SKILLS

  • Engineering Software: MATLAB, MAPLE

 

PUBLICATIONS

Selected Journal Papers:

1.  M. Hajipour and A. Jajarmi, Numerical solution of the state-delayed optimal control problems by a fast and accurate finite difference θ-method, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (Elsevier, JCR IF: 2.784, Q1), vol. 55, pp. 265-276, 2018. 

2.  M. Hajipour, A. Jajarmi and D. Baleanu, An efficient non-standard finite difference scheme for a class of fractional chaotic systems, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (ASME, JCR IF: 1.732, Q2), accepted (2017).

3.  A. Jajarmi, M. Hajipour and D. Baleanu, A new approach for the optimal control of time-varying delay systems with external persistent matched disturbances, Journal of Vibration and Control (SAGE, JCR IF: 2.101, Q2), DOI: https://doi.org/10.1177/1077546317727821, in press (2017).

4.  F. Mohammadi, L. Moradi, D. Baleanu and A. Jajarmi, A hybrid functions numerical scheme for fractional optimal control problems: application to non-analytic dynamical systems, Journal of Vibration and Control (SAGE, JCR IF: 2.101, Q2), accepted (2017).

5.  D. Baleanu, J.H. Asad and A. Jajarmi, New aspects of the motion of a particle in a circular cavity, Proceedings of the Romanian Academy, Series A (Publishing House of the Romanian Academy, JCR IF: 1.623, Q2), accepted (2017).

6.  D. Baleanu, A. Jajarmi, J.H. Asad and T. Blaszczyk, The motion of a bead sliding on a wire in fractional sense, Acta Physica Polonica A (IP PAS, JCR IF: 0.469, Q4), vol. 131, no. 6, pp. 1561-1564, 2017.

7.  A. Jajarmi and M. Hajipour, An efficient parallel processing optimal control scheme for a class of nonlinear composite systems, Acta Mathematica Scientia (Elsevier, JCR IF: 0.483, Q3), vol. 37B, no. 3, pp. 703-721, 2017.

8. A. Jajarmi, M. Hajipour, and D. Baleanu, New aspects of the adaptive synchronization and hyperchaos suppression of a financial model, Chaos, Solitons & Fractals (Elsevier, JCR IF: 1.455, Q2), vol. 99, pp. 285-296, 2017.

9.  A. Jajarmi and M. Hajipour, An efficient finite difference method for the time-delay optimal control problems with time-varying delay, Asian Journal of Control (John Wiley and Sons, JCR IF: 1.421, Q3), vol. 19, no. 2, pp. 554-563, 2017.

10. A. Jajarmi and M. Hajipour, An efficient iterative eigenvalue decomposition approach for the optimal control of time-delay systems, IMA Journal of Mathematical Control and Information (Oxford University Press, JCR IF: 1.273, Q2), DOI: 10.1093/imamci/dnx012, in press (2017).

11.  A. Jajarmi and D. Baleanu, Suboptimal control of fractional-order dynamic systems with delay argument, Journal of Vibration and Control (SAGE, JCR IF: 2.101, Q2), DOI: https://doi.org/10.1177/1077546316687936, in press (2017).

12.   E. Mohammadzadeh, N. Pariz, S. K. Hosseini-Sani, and A. Jajarmi, Optimal control for a class of nonlinear fractional-order systems using an extended modal series method and linear programming strategy, Journal of Control (K.N. Toosi University of Technology Publishing, ISC IF: 0.039), vol. 10, no. 1, pp. 51-64, 2016.

13.  A. Jajarmi, M. Dehghan-Nayyeri, and H. Saberi-Nik, A novel feedforward-feedback suboptimal control of linear time-delay systems, Journal of Complexity (Elsevier, JCR IF: 1.306, Q3), vol. 35, pp. 46-62, 2016.

14.   A. Jajarmi and M. Hajipour, An efficient recursive shooting method for the optimal control of time-varying systems with state time-delay, Applied Mathematical Modelling (Elsevier, JCR IF: 2.350, Q1), vol. 40, no. 4, pp. 2756-2769, 2016. 

15.   A. Gholizadeh, H. Saberi-Nik, and A. Jajarmi, Analysis and control of a three-dimensional autonomous chaotic system, Applied Mathematics & Information Sciences (Natural Sciences Publishing, Scopus), vol. 9, no. 2, pp. 739-747, 2015.

16.   S.S. Sajjadi, N. Pariz, A. Karimpour, A. Jajarmi, An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method, Nonlinear Dynamics (Springer, JCR IF: 3.464, Q1), vol. 78, no. 4, pp. 2651-2674, 2014.

17.   S. Effati, H. Saberi-Nik, and A. Jajarmi, Hyperchaos control of the hyperchaotic chen system by optimal control design, Nonlinear Dynamics (Springer, JCR IF: 3.464, Q1), vol. 73, no. 1-2, pp. 499-508, 2013.

18.   A. Jajarmi, N. Pariz, S. Effati, and A. V. Kamyad, Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control, Asian Journal of Control (John Wiley and Sons, JCR IF: 1.421, Q3), vol. 14, no. 5, pp. 1239-1250, 2012.

19.   A. Jajarmi, N. Pariz, A. V. Kamyad, and S. Effati, A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems, Scientia Iranica (Elsevier, JCR IF: 0.405, Q4), vol. 19, no. 3, pp. 759-766, 2012.

20.   A. Jajarmi, N. Pariz, S. Effati, and A. V. Kamyad, Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method, Journal of Zhejiang University Science C (Springer, JCR IF: 0.770, Q4), vol. 12, no. 8, pp. 667-677, 2011.

21.   A. M. Vaziri, A. V. Kamyad, A. Jajarmi, and S. Effati, A global linearization approach to solve nonlinear non-smooth constrained programming problems, Computational and Applied Mathematics (Springer, JCR IF: 0.961, Q2), vol. 30, no. 2, pp. 427-443, 2011.

Conference Proceedings:  

1.   A. Jajarmi and M. Roohparvar, Optimal control of a nonlinear autonomous underwater vehicle using an iterative method based on the modal series, 2th National conference on the new achievements in electrical and computer, Esfarayen, Iran, September 2016.

2.   A. Jajarmi and M. Mirgharachurloo, Design and simulation of a low-power ring oscillator using CNTFET and compare with CMOS, 2th National conference on the new achievements in electrical and computer, Esfarayen, Iran, September 2016.

3.   M. Hajipour and A. Jajarmi, Non-standard Runge-Kutta schemes, The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications, Maragheh, Iran, July 2016.

4.  A. Jajarmi and M. Hajipour, Optimal disturbance rejection with zero steady-state error for nonlinear systems with sinusoidal disturbances, 24th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE), Shiraz, Iran, May 2016.

5.      S.S. Sajjadi, N. Pariz, A. Karimpour, and A. Jajarmi, Designing an off-line NMPC algorithm by modal series method, 24th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE), Shiraz, Iran, May 2016.

6.      A. Jajarmi, H. Ramezanpour, N. Pariz, and A. V. Kamyad, A novel computational approach to solve nonlinear boundary value problems using extended modal series method, 19th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2011.

7.      A. Jajarmi, H. Ramezanpour, A. Sargolzaei, and P. Shafaei, Optimal control of nonlinear systems using the homotopy perturbation method, 2010 International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management (CCCM), Yangzhou, China, August 2010.

8.      A. Jajarmi, S. Bahramnejad, H. Ramezanpour, Modifying the homotopy perturbation method to solve discrete-time nonlinear optimal control problems, 2010 International Conference on Services Science, Management and Engineering (SSME), Tianjin, China, December 2010.

9.      A. Jajarmi, N. Pariz, A. V. Kamyad, and S. Effati, A new approach for solving the optimal control problem of nonlinear systems in control-affine form, 2010 International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management (CCCM), Yangzhou, China, August 2010.

10.      A. Jajarmi, N. Pariz, A. V. Kamyad and S. Effati, A novel approach with parallel processing capability to solve optimal control problem of nonlinear large-scale systems, 18th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE), Isfahan, Iran, May 2010.

11.      A. Jajarmi, H. Ramezanpour, M. Dehghan-Nayyeri, and A. V. Kamyad, A new approach to solve nonlinear path planning problem via measure theory, IEEE International Multi-topic Conference, Islamabad, Pakistan, December 2009.

12.      A. Jajarmi, M. Gachpazan, and A. V. Kamyad, Open-loop control of nonlinear systems via a sequence of nonlinear programming problems, 17th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2009.

13.  A. Jajarmi, N. Pariz, and A. Karimpour, Sufficient conditions for stabilizability of switched linear systems with suboptimal convergence rate, 2nd International IEEE Conference on Computer, Control, and Communication, Karachi, Pakistan, February 2009.

14.  A. Jajarmi, A. Karimpour, R. Shahnazi, and M. Davarinezhad, Designing a robust controller for high-precision multi-dimensional positioning stage, Second International Congress on Manufacturing Engineering, Tehran, Iran, December 2007.

 15.  A. Jajarmi, H. Fatehi, R. Shahnazi, and N. Pariz, A novel hybrid structure and criteria in modeling and identification, First joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems, Mashhad, Iran, August 2007.

آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد