حسین کریمی


 

Hossein Karimi

Assistant Professor

Department of Industrial Engineering University of Bojnord

4th km Esfarayen Road Bojnord, North Khorasan 9453155111 Iran

e-mail: h.karimi[at]ub.ac.ir; hhh.karimi[at]yahoo.com

 

Undergraduate Courses  Graduate Courses  Students  Publications Research Area Honors & Awards Professional Experience  Education

 

Education

 

·        Ph.D.

K.N. Tossi University of Technology, Faculty of Industrial Engineering, 2015 , Tehran.

Dissertation: "Commodity Shipment Planning in Incomplete Hub Location-Routing Problem" Supervisor: Dr. Mostafa Setak

o   I had successfully completed the Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne's online offering of Linear and Discrete Optimization in May 2013. (Certificate)

o   I had successfully completed the University of Melbourne's online offering of Discrete Optimization in August 2013 with distinction. (Certificate)

·        M.S.

Shahed University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, 2011, Tehran.

Thesis: "Modelling and Solving The Capacitated Hub Covering Location Problem", Supervisor: Dr. Mahdi Bashiri

·        B.S.

University of Bojnourd, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, 2009,  Bojnourd.

Project: "Implementation TRIZ in Organization", Supervisor: Dr. Babak Rezaei

·        High School

Iran, Kordkouy, Imam Sadegh, Mathematics & Physics, 2005.

Top

 

Professional Experience

Maintenance Planner, Alia Golestan Food Industries, June 2008 – September 2008 (4 months) Kordkouy.

Strategic Planning Facilitator, Pasteur Institute of Iran, June 2014 – January 2015 (8 months) Tehran.

Strategic Planning Facilitator, Razi Vaccine and Serum Research Institute, November 2014 – January 2015 (2 months) Tehran.

Top

 

Honors & Awards

·         The best student researcher in Faculty of Industrial Engineering of K.N.Toosi University of Technology-

·         The recipient of the best paper honor from the 10th International Industrial Engineering Conference, Iran, Tehran

·         The outstanding young man in Golestan province-

Top

 

Research Area

 

Facility Location

Vehicle Routing Problem

Supply Chain Network Design

Mathematical Model Formulation

Decision Making

Metaheuristics

Top

 

Publications

 

2017

Karimi, H, Mohammadi, M (2017). A Maximum Profit Incomplete Hub Location Routing Problem,13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC), Babolsar, Iran, February 22-23. (Conference) (pdf)

Karimi, H, Shariat, N (2017). Reliable Location-Allocation Problem with Correlated Geographical Failure Probability,13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC), Babolsar, Iran, February 22-23. (Conference) (pdf)

 

2016

Ziaee, M, Karimi, H., (2016). Non permutation flow shop scheduling problem with preemption dependent processing time, Cogent Engineering, 3(1), 1-10. (ISI) (pdf)

Karimi, H., Bashiri, M., Nickel S., (2016). Capacitated Single Allocation P-Hub Covering Problem in Multi-modal Network Using Tabu Search, International Journal of Engineering, 29(6), 797-808. (ISC) (pdf)

Tang, S. H., Rahimi, I., Karimi, H. (2016). Objectives, products and demand requirements in integrated supply chain network design: a review. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 23(2), 181-203. (Scopus) (pdf)

Setak. M, Azizi. V, Karimi. H, Jalili. S. (2016). Pickup and delivery supply chain network with semi soft time windows: metaheuristic approach", International Journal of Management Science and Engineering Management, Accepted. (Scopus) (pdf)

 

معین مقدس. ف، کریمی. ح، سجادی. س. س.، مسأله پوشش هاب تک تخصیصه مقید بر روی شبکه ستاره ای و ارائه یک روش برای خطی سازی آن، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ایران، مشهد، 23 شهریور 1395. (کنفرانس)

کریمی. ح، مکان‌یابی محورهای پوششی تدریجی در شبکه ناکامل محوری: مدل‌سازی و حل ریاضی-ابتکاری، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، ایران، مشهد، 23 شهریور 1395. (کنفرانس)

کریمی. ح، داستانی. ز.، ارائه مدل ریاضی برای مسئله مکان‌یابی معکوس 2- مرکز با افزایش طول کمان‌ها روی شبکه درخت، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، ایران، مشهد، 6 اسفند 1394. (کنفرانس)

2015

Rezazad, A., Amin-Nayeri, M., & Karimi, H. (2015). A Congested Double Path Approach for a Hub Location-allocation Problem with Service Level at Hubs, International Journal of Engineering, 28 (7), 1049-1058. (ISC)

Setak. M, Rastani. S, & Karimi. H. (2015). Capacity selection for hubs and hub links in hub location problem, International Journal of Management Science and Engineering Management, Accepted. (Scopus)

Setak, M., Habibi, M, Karimi, H., & Abedzadeh, M. (2015). A time-dependent vehicle routing problem in multigraph with FIFO property, Journal of Manufacturing Systems, 35 (1), 37-45. (ISI)

Setak. M, Sadeghi-Dastaki. M, Karimi. H. (2015). Investigating zone pricing in a location-routing problem using a variable neighborhood search algorithm, International Journal of Engineering, 10, 1624-1633. (ISC)

ستاک. م، صادقی دستکی. م، کریمی. ح.، ارائه یک مدل مکان یابی-مسیریابی همراه با قیمت گذاری منطقه ای و یک روش ابتکاری جستجوی همسایگی متغیر، ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران، 4 - 5 بهمن 1393. (کنفرانس)

ستاک. م، صمدی. م، کریمی. ح.، مسأله تبادل کلیه: ارائه یک مدل سیکل-زنجیره، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 17-18 دی 1393. (کنفرانس)

سویزی. م، ستاک. م، کریمی. ح.، استفاده از رویکرد مکان یابی- مسیریابی محور جهت توزیع بهینه کالاها، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، مشهد، 25-26 شهریور 1394. (کنفرانس)

2014

Setak, M., & Karimi, H. (2014). Hub covering location problem under gradual decay function, Journal of Scientific & Industrial Research, 73 (3), 145-148. (ISI)

Setak, M., Jalili Bolhassani, Soheil., & Karimi, H. (2014). A node-based mathematical towards the location routing problem with considering replenishment facilities under capacity constraint  , International Journal of Engineering, 27 (6), 883-890. (ISC)

Karimi, H., & Rezaeinia, A. (2014). Supplier selection using revised multi-segment goal programming model, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 1227-1234. (ISI)

Karimi, H., & Setak, M. (2014). Proprietor and customer costs in the incomplete hub location-routing network topology, Applied Mathematical Modelling, 38(3), 1011-1023. (ISI)

Gorji, M.H., Setak, M., & Karimi, H. (2014). Optimizing inventory decisions in a two-level supply chain with order quantity constraints, Applied Mathematical Modelling, 38(3), 814-827.  (ISI)

ستاک. م، عزیزی. و، کریمی، ح، (1393)، مساله مکان یابی مسیریابی چنددپویی ظرفیت دار با برداشت و تحویل همزمان و بارهای برش یافته: مدلسازی و حل ابتکاری، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 4(2)، 67-81. (ISC)

کریمی. ح، ستاک. م، (1393)، طراحی شبکه مکانیابی-مسیریابی محورها تحت امکان ارتباط ناکامل محورها و ارتباط مستقیم بین غیر محورها، پژوهشنامه حمل و نقل، 1393، 11(2)، 173-191. (ISC)

ستاک، م.، حبیبی، م.، کریمی، ح، (1393)، مسئله‌ی مسیریابی وسیله‌ی حمل و نقل وابسته به زمان در گراف‌های چندگانه"، 1393، مجله علمی پژوهشی شریف، 30(2)، 127-119. (ISC)

ستاک. م، کریمی. ح.، مکان یابی مراکز فوریتهای پلیس با حداکثر پوشش زمانی و در نظر گرفتن زمان سفر وابسته به زمان خدمت رسانی، اولین کنفرانس ملی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، تهران، 9-10 بهمن 1392. (کنفرانس)

ستاک. م، عزیزی. و، کریمی. ح.، مساله مکانیابی-مسیریابی با برداشت و تحویل همزمان و پنجره هاي زمانی نرم یک طرفه، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 7-8 بهمن 1392. (کنفرانس)

ستاک. م، جلیلی بوالحسنی. س، کریمی. ح، قربانی، ب.، مساله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباري ظرفیتدار با در نظر گرفتن مسیر بین انبارها، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 7-8 بهمن 1392. (کنفرانس)

کریمی. ح، شفیعی.م، قانعی. رشید.، چارچوبی برای پياده سازی استراتژی مبتنی بر عوامل حياتی موفقيت، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران ،4-5 آذر 1393. (کنفرانس)

2013

Golestaneh, R., Jafari, A., Khalilzadeh, M., & Karimi, H. (2013). Minimizing Total Resource Tardiness Penalty Costs in the Resource Constrained Project Scheduling Problem with Metaheuristic Algorithms, International Journal of Research in Industrial Engineering, 2(3), 47-57. (ISC)   

Setak, M., Karimi, H., & Rastani, S. (2013). Designing incomplete hub location-routing network in urban transportation problem, International Journalof Engineering, 26(9), 997-1006. (ISC)

Golestaneh R, Jafari R, Karimi H, & Khalilzadeh M. (2013, January). An Artificial Immune Algorithm for Minimizing Total Cost of Resources in the Resource Constrained Project Scheduling Problem , 9th International Industrial Engineering Conference ,Tehran. (Conference)

ستاک. م، راستانی. س، کریمی. ح.، ارائه مدلی برای طراحی شبکه نقاط محوری با تصمیم گیری روی ظرفیت ها، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1-2 بهمن 1391. (کنفرانس)

2012

Bashiri, M., & Karimi, H. (2012). Effective heuristics and meta-heuristics for the quadratic assignment problem with tuned parameters and analytical comparisons. Journal of Industrial Engineering International, 8(1), 1-9. (ISC)

Bashiri, M., Koosha, M., & Karimi, H. (2012). Permutation based decision making under fuzzy environment using Tabu search. International Journal of Industrial Engineering and Computations, 3(3), 281-300. (ISC)

Karimi, H., & Attarpour, M. (2012). Multi-Aspiration Goal Programming Formulation. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 19(12). (ISI)

کریمی. ح، بشیری. م، (1391)، مکان یابی محور پوششی کامل چند لایه با تخصیص یگانه، مجله علمی پژوهشی شریف، 29(2)، 117-125. (ISC)

بشیری، م.، کامران راد، ر.، کریمی، ح، (1391)، بهينه سازي متغير پاسخ در مدل رگرسيون لجستيك ترتيبي با استفاده از الگوريتمهاي ابتكاري و فراابتكاري (مطالعه موردی: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کارایی خدمات سایت کامپیوتر)، مجله علمی پژوهشی شریف، 28(2)، 79-91. (ISC) (pdf)

جلیلی بوالحسنی. س، کریمی. ح، ستاک. م.، بررسی و مقایسه انواع روشهای حل در مسئله مکان یابی- مسیریابی، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها، نجف آباد، 29-30آذر 1391. (کنفرانس)

ستاک. م، عزیزی. و، کریمی. ح.، بررسی انواع روشهای حل برای برداشت و تحویل در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها، نجف آباد، 29-30آذر 1391. (کنفرانس)

ستاک. م، راستانی. س، کریمی. ح.، مطالعه و بررسی انواع شبکه های حمل و نقلی در مسئله مکان یابی نقاط محوری، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها، نجف آباد، 29-30آذر 1391. (کنفرانس)

کریمی. ح، ستاک. م.، بهینه سازی استوار مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن داده بازه ای برای زمان سفر، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، تهران، 26-27 آذر 1391. (کنفرانس) (pdf)

2011

Karimi, H., & Rezaeinia, A. (2011). Adjusted permutation method for multiple attribute decision making with meta-heuristic solution approaches. International Journal of Industrial Engineering Computations, 2, 369-384. (ISC) (pdf)

Bashiri, M., Kazemzadeh, R. B., Atkinson, A. C., & Karimi, H. (2011). Metaheuristic Based Multiple Response Process Optimization. Journal of Industrial Engineering, Special Issue, 13-23. (ISC) (pdf)

Karimi, H., & Bashiri, M. (2011). Hub covering location problems with different coverage types. Scientia Iranica, 18(6), 1571-1578. (ISI) (pdf)

کریمی. ح، بشیری. م.، مکانیابی محور پوششی با در نظر گرفتن پوشش قابلیت اطمینان، چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، 28-29 اردیبهشت 1390. (کنفرانس) (pdf)

2010

Bashiri, M., & Karimi, H. (2010, July). An analytical comparison to heuristic and meta-heuristic solution methods for Quadratic Assignment Problem. 40th International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE) (pp. 1-6). IEEE. (Conference) (pdf)

Bashiri, M., & Karimi, H. (2010, July). Tabu Search parameters selection for Quadratic Assignment Problem based on General Factorial Design. In , 2010 24th European  Conference on Operational Research. (Conference) (pdf)

بشیری. م، کامران راد. ر، کریمی. ح.، بهینه سازی مطلوبیت مشتریان در ارائه خدمات با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اصفهان، 14-15 مهر 1389. (کنفرانس) (pdf)

کریمی. ح، رضایی نیا. ع.، ارائه یک روش پیشنهادی در تصمیم گیری چند معیاره بر اساس روش جایگشتی، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اصفهان، 14-15 مهر 1389. (کنفرانس) (pdf)

Top

 

Students

Zahra Dastani

Mohaddese Mohammadi

Najmeh Shariat

Top

 

Graduate Courses

 

Integer Programming

Preface and Content

An Introduction to IP

Complexity Theory

IP Modelling

Tightening Methods of IP

Column Generation

Benders Decomposition

Branch and Bound

 

Metaheuristics

 Preface and Content

An Introduction to Metaheuristics

Constraints Handling

Solution Methods

Generation of Neighborhoods

Parameters Tuning

Simulated Annealing

Tabu Search

 

Multiple Criteria Decision Making

 Preface and Content

An Introduction to MCDM

Methods for Determining Weights of Criteria

Non-compensatory Methods

LINMAP

SAW

AHP

TOPSIS

ELECTRE

VIKOR

An Introduction to MODM

Scalarization Methods

Note: Template for the presentation is here.

Top

 

Undergraduate Courses

 

Project Control

System Analysis

Production Planning

Facility Planning

Maintenance Planning

 

 Top

 

آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد