مرتضی اسفندیاری

سوابق تحصیلی

1394-1390          دکتري مهندسي شيمي

                           دانشکده مهندسي -  دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد

                           عنوان پايان نامه دکتري: مدلسازی و کنترل پیل سوختی میکروبی

                           استاد راهنما: دکتر محمد علی فنايی شيخ الاسلامی- دکتر رضا قشلاقی

                             استاد مشاور: دکتر محمود اخوان مهدوی

 
1389-1387          کارشناسي ارشد مهندسي شيمي- فرآوری و انتقال گاز

                         دانشکده مهندسي- دانشگاه فردوسي- مشهد

                           عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بررسی تطبيقی کنترل کنند های PID مبتنی بر منطق فازی

                               استاد راهنما: دکتر محمد علی فنايی شيخ الاسلامی

مقالات منتشر شده در ژورنال هاي معتبر و ISI 

1)    M. Esfandyari, M. A. Fanaei, H. Zohrei, " Adaptive fuzzy tuning of PID controller ", Neural Computing and Applications, 23(2013) 19-28.

2)     B. Rahmanian, M. Pakizeh, M. Esfandyari, F.Heshmatnezhad, A. Maskooki, "Fuzzy Modeling and Simulation for Lead Removal Using Micellar-enhanced Ultrafiltration (MEUF) ", Journal of Hazardous Materials, 192 (2011) 585– 592.

3)    M.A. Takkasi, M. Koolivand salooki, M.Esfandyari, “Fuzzy Model Prediction of Co (III)/Al2O3 catalysts behavior in The Fischer-Tropsch Synthesis”, Journal of Natural Gas Chemistry,20(2011)603–610.

4)       B. Rahmanian, M. Pakizeh, M. Esfandyari, and A. Maskooki, "Fuzzy Inference System for Modeling of Zinc Removal Using Micellar-Enhanced Ultrafiltration",Separation Science and Technology, 46: 1–11, 2011.

5)     B. Rahmanian, M. Pakizeh , S. A. A. Mansoori , M. Esfandyari, D. Jafari, H. Maddah , A.M. Maskooki , “Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches ", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43 (2012) 558–565.

6)       R. Abedini, M. Esfandyari, A. Nezhadmoghadam, B. Rahmanian, "Prediction of Undersaturated Crude Oil Viscosity: Artificial Neural Network and Fuzzy Model Approach", Journal of Petroleum Science and Technology,  30(2012), 2008–2021.

7)      Reza Abedini, Morteza Esfandyari, Amir Nezhadmoghadam, Hooman Adib, "Evaluation of Crude Oil Property Using Intelligence Tool: Fuzzy Model Approach", Chemical Engineering Research Bulletin (CERB), 15, 2011, 30-33.

8)       Hadi Salehi, Mosayyeb Amiri, , Morteza Esfandyari , Using Artificial Neural Network(ANN) for manipulating  Energy Gain of Nansulate Coating”,  Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine ,  2(2011) 1-3.

9)       M.A.Takassi, A. Gharibi Kharaji, M. Koolivand Salooki, M. Esfandyari, “Neuro-Fuzzy prediction of Fe-V2O5 promoted γ-alumina catalyst behaviour in the reverse water gas shift reaction” Energy Technology,1( 2013), 144 –150.

10)   H. Salehi, M. Esfandyari, M. Koolivand salooki, "Nero-fuzzy modeling of the Convection Heat Transfer Coefficient for the Nanofluid ", Journal of Heat and Mass Transfer, 49(2013) 575–583.

11)   M.A. Takkasi, A.Gharibi Kharaji,M. Esfandyari, M. Koolivand salooki, " Neuro-Fuzzy Prediction of Aluminum oxide-supported Di-Cobaltdecavanadate catalyst behavior in The Fischer–Tropsch synthesis ", European Journal of Chemistry,4 (2)(2013),110-116.

12)   M. Esfandyari, M. Amiri and M. Koolivand-Salooki “Neural Network Prediction of the Fischer–Tropsch synthesis of Natural Gas with Co (III)/Al2O3 catalyst "Chemical Engineering Research Bulletin 17(2015) 25-33.

13)   M. Hedayati Moghaddam, M.Esfandyari, A. Hedayati MoghaddamA mini-review on aerobic granular sludge cultivation", Environmental Science: An Indian Journal, 11(6)(2015),179-186.

14)   M. Esfandyari, M. A. Fanaei , R. Gheshlaghi, M. AkhavanMahdavi “Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell " Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 58(2016),  84–91.

15)   M. Hedayati Moghaddam, A. Hedayati Moghaddam , M. Esfandyari, , “Stock market index prediction using artificial neural network ", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, (Accepted).

16)   M. Esfandyari, M. A. Fanaei , R. Gheshlaghi, M. AkhavanMahdavi “Mathematical modeling of two-chamber batch microbial fuel cell with pure culture of Shewanella " Chemical Engineering Research and Design (Accepted).

مقالات ارائه شده در کنفرانس ­ها و کنگره ­ها: 

1 ) M.Esfandyari, M. A. Fanaei, “ Comparison between classic PID, fuzzy and fuzzy PID controllers”,13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010 .

2- هاشم علی خواه، مرتضی اسفندياری ، " Hythane جايگزيني مناسب براي گاز طبيعي فشرده "،  دومين همايش ملی سوخت، انرژی و محيط زيست ،  کرمانشاه، اردبيشهت 1389.
3-  رقیه نظری، حسین بیکی، مرتضی اسفندياری ، "شبیه سازی انتقال حرارت درون لوله در رژیم جریان آشفته با کمک شبکه عصبی-فازی "،  چهارمین همايش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران ،  دانشگاه تهران، 1395.

سوابق آموزشی:

  1. مدرس درس موازنه مواد و انرژی، ریاضیات مهندسی، محاسبات عددی، شیمی عمومی و نقشه کشی صنعتی در دانشگاه بجنورد
  2. مدرس کنترل فرآیند 1و2، ریاضیات مهندسی، محاسبات عددی، ترمودینامیک 1 و آزمایشگاه کنترل فرآیند در دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
  3. مدرس آزمایشگاه کنترل فرآبند در دانشگاه فردوسی مشهد
  4. مدرس رياضيات مهندسی، کنترل فرآیند، ترمودینامیک مهندسی شیمی1، ترمودینامیک، فرآیندهای پالایش، فرآیندهای پتروشیمی، محاسبات مهندسی پالایش، مقدمات مهندسی صنایع نفت، مقدمه ای بر مهندسی پالایش، مبانی فرآیندهای صنعت نفت،کارگاه نرم افزار مهندسی و آزمايشگاه عمليات واحد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
  5. مدرس طراحی رآکتورهای شيمايی، انتقال حرارت و کنترل فرآیند در دانشگاه فنی وحرفه ای دانشکده ثامن الحجج مشهد
  6. مدرس طراحی رآکتورهای شيمايی، کنترل فرآيند، زبان تخصصی ، تکنوژی شیمی نفت و کاربرد کامپیوتر در صنایع شیمایی در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قوچان
  7. دستيار آموزشي ترموديناميک مهندسی شيمی (دوره کارشناسي) در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به مدت دو ترم
  8. دستيار آموزشي کنترل فرآیند  (دوره کارشناسي) در دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به مدت پنج ترم
 
 
 
داوری در مجلات، کنفرانس ها 

1.                      داور مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز.

2.                      Journal of Chemical Engineering Communications

3.                      Journal of Sustainable Engineering

4.                      journal of Neural Computing and Applications

5.                      Journal of Intelligent Systems    

6.                      داور کنفرانس  The  International Conference on Fuzzy System and Data Mining(FSDM2015, 2016)

 

 

 

 

آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد