محمدباقر مقدسی

 Description: D:\Mohammad Bagher\Motefarreghe\motefarreghe\c.v1\moghadasi.jpg

 

دکتر محمد باقر مقدسي

عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد

1-    سوابق تحصیلی:

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال اخذ مدرك

كارشناسي

حقوق

دانشگاه شهيد بهشتي

1383

كارشناسي ارشد

حقوق کیفری و جرم­شناسي

دانشگاه تربيت مدرس

1386

دکتری

حقوق كيفري و جرم­شناسي

دانشگاه تربيت مدرس

1390

 

2-   فعالیت ­های آموزشی

نام درس

مؤسسه

حقوق تجارت

دانشگاه بجنورد

حقوق بازرگانی

دانشگاه بجنورد

آشنایی با قانون اساسی

دانشگاه بجنورد

حقوق و اخلاق ورزشی

دانشگاه بجنورد

 

 

حقوق اساسی

دانشگاه بجنورد

   
مقدمه علم حقوق دانشگاه بجنورد    
حقوق جزای عمومی 1 و 2 دانشگاه بجنورد    
حقوق تجارت 1 دانشگاه بجنورد    

حقوق جزای اختصاصی 1،2،3

مؤسسه آموزش عالی اشراق

حقوق جزای عمومی 3

مؤسسه آموزش عالی اشراق

کار تحقیقی 2

مؤسسه آموزش عالی اشراق

حقوق جزای اختصاصی 2

پیام ­نور (واحد بجنورد)

جرم ­شناسی

پیام ­نور (واحد بجنورد)

کیفرشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مشهد)

 

 

3-  فعالیت­ های پژوهشي:

3-1- مجله ­های علمی- پژوهشی

3-1-1)«درآمدي بر حمايت كيفري از اطفال بزه ­ديده در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين ­المللي» مجله نامه مفيد (نامه حقوقی)، سال دوازدهم، شماره 55، شهريور 1385، صص 76-57، (مقاله مشترک).

3-2-2) «رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن ­لا و ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دوازدهم، شماره سوم (پیاپی 58)، پاییز 1387، صص 144-113، (مقاله مشترک).

3-1-3)«قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره سیزدهم، شماره چهارم (پیاپی 63)، زمستان 1388، صص 124-99، (مقاله مشترک).

3-1-4) «حق بزه ­دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری» مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 57، بهار 1391، صص 272-227، (مقاله مشترک).

3-1-5) «رویکرد عوام ­گرایی کیفری به جرایم جنسی (مطالعه تطبیقی)»، مجله مدرس علوم انسانی پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 2، شهریور 1390، صص 133-113، (مقاله مشترک).

3-1-6) «رویکرد عوام ­گرایی کیفری به عدالت کیفری جوانان: مطالعه تطبیقی»،مجله آموزه ­های حقوقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 38، زمستان 1389، صص 28-3، (مقاله مشترک).

3-1-7) «پاسخ ­های کیفری عوام ­گرایانه به مفاسد اقتصادی»، در دایره ­المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله ­های تازه­ های علوم جنایی)، کتاب دوم، زیر نظر نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست، 1392، صص 1193-1175 (مقاله مشترک).

3-1-8) «رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه ­دیده در فرایند کیفری»، مجله آموزه­ های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمار 5، بهار و تابستان 1392، صص 210-181، (مقاله مشترک).

3-1-9) «معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صص 81-58، (مقاله مشترک).

3-1-10) «بسترهای ظهور عوام ­گرایی کیفری» مجله حقوق تطبیقی (نامه مفيد سابق)، سال نوزدهم، شماره 100، زمستان 1392، صص 128-107،  (مقاله مشترک).

3-1-11) «ویژگی­ های سیاست ­های کیفری عوام گرا: مطالعه تطبیقی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صص 155-137، (مقاله مشترک).

3-1-12) «جلوه های عوام گرایی در سیاست های کیفری مواد مخدر»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 68، زمستان 1393، صص 48-25، (مقاله مشترک) 

3-2- مجله­ های علمی- ترویجی

3-2-1) «دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی»، مجله پژوهش ­های حقوقی، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صص 28-13، (مقاله مشترک).

3-2-2)«رعایت موازین قانونی در فرآیند تحقیقات پلیسی: سازوکارهای درون سازمانی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،سال چهارم، شماره 11، تابستان 1388، صص 26-7، (مقاله مشترک).

3-2-3) «حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی»،دو فصلنامه تخصصی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال چهاردهم، شماره 50، بهار و تابستان 1388، صص 66-46، (مقاله مشترک).

3-2-4) «حق متهم برای مطلع ساختن اعضای خانواده خود نسبت به دستگیری و محل بازداشت»،فصلنامه کارآگاه،سال چهارم، شماره 16، پاییز 1390، صص 33-19، (مقاله مشترک).

3-2-5) «معیارهای قانونی ناظر بر بازرسی های پلیسی در نظام های کیفری مختلف»، فصلنامه کارآگاه، سال پنجم، شماره 18، بهار 1391، صص 21-6، (مقاله مشترک).

3-2-6) «آزادی به قید ضمانت در نظام کیفری انگلستان»، فصلنامه کارآگاه، شماره 25، دوره دوم، زمستان 1392، صص 52-27.

3-2-7) «رویکرد تطبیقی به معیارهای ناظر بر بازجویی پلیسی (با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392)»، فصلنامه کارآگاه، شماره 27، دوره دوم، تابستان 1393، صص 24-9.

3-2-8) «مطالعه تطبیقی سیر پیدایش، ویژگی ها و جایگاه پلیس اجتماع محور»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، شماره 20، دوره ششم، زمستان 1393، صص 112-87.

3-2-9) «تحول نقش پلیس در نظام های تطبیقی و اسناد بین المللی در پرتو آموزه های حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، شماره 24، دوره چهارم، زمستان 1394، صص 30-9 (مقاله مشترک).

 

3-3- کتاب­ها

3-3-1) «مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیری از جرم: رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم»، تهران، چاپخانه معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، 1388، (مشترک)

3-3-2) «مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی»، تهران، چاپخانه معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، 1388، (مشترک).

3-3-3) «مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیری از جرم: پیشگیری انتظامی از جرم»، تهران، چاپخانه معاونت آموزش ناجا، چاپ اول، 1388، (مشترک).

 

3-4- ترجمه­

3-4-1)«پلیس و پیشگیری از تروریسم» (اثر رونالد کلارک و جرمی نیومن)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره 6، بهار 1387، صص 192-171.

 

4- سایر فعالیت ­ها و مسؤلیت ­ها

4-1)  سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه بجنورد از خرداد 1393 .

4-2) ریاست بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی از شهریور 1393.

4-3) همکاری در فعاليت­هاي تحقيقاتي معاونت حقوقی و توسعه قضايي قوه قضاييه از جمله تدوین مواد لایحه آیین دادرسی کیفری (بخش تحقیقات مقدماتی) و لایحه قانون مجازات اسلامی(مواد راجع به جرایم علیه خانواده، قلب سکه و فساد اداری). (ارديبهشت 1384 تا شهریور 1388)

4-4) انجام پروژه تحقيقاتي با عنوان «بررسي چالش­هاي حقوقي قاچاق انسان و راهكارهاي مبارزه با آن»، دفتر امور فرهنگی مركز پژوهش ­هاي مجلس شوراي اسلامي. (1385)

4-5) انجام پروژه تحقيقاتي با عنوان «تکالیف دادستان، بازپرس، داديار و روابط آن­ها با يكديگر»در مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقي شهردانش. (1385)

4-6) مشارکت در فعالیت­های­ تحقیقاتی دفتر امور حقوقی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1386)

4-7) عضو کمیته علمی اولین «همایش ملی پلیس و پیشگیری از جرم» و دبیر دوم «کارگروه رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم»،اولین همایش ملی پلیس و پیشگیری از جرم. (اسفند 1387)

4-8) انجام پروژه «موقعیت بزه­ دیده در آیین دادرسی کیفری ایران (مرحله تعقیب و محاکمه)»،معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه. (1388-1387)

4-9) عضو کارگروه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه­های اجرایی استان خراسان شمالی (مستقر در استانداری خراسان شمالی)، 1392-1391.

4-10) وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری خراسان.

4-11) داوری مقالات متعدد در مجلات علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق کیفری (دانشگاه گیلان)، حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید قم) و حقوقی دادگستری.

4-12) راهنمایی، مشاوره و داوری چندین پایان­­ نامه­ کارشناسی ارشد.

4-13) مدیرگروه حقوق مؤسسه آموزش عالی اشراق بجنورد (تیرماه 1392 تا شهریورماه 1393).

 آدرس

بجنورد، کیلومتر 4 جاده اسفراین- دانشگاه بجنورد- سازمان مرکزی- مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات- اتاق 21- کدپستی : 9453155111، تلفن 32201000-058- داخلی 122.                                                              Email: mbmoghadasi@yahoo.com, mbmoghadasi@ub.ac.ir          

 
آرم دانشگاه بجنورد - Bojnourd University logo

آدرس: خراسان شمالی ، بجنورد ، کیلومتر ۴ جاده اسفراین ، دانشگاه بجنورد

تلفن : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

تارنما: www.ub.ac.ir

پست الکترونیک: Info@ub.ac.ir

صفحه اصلی | نقشه سایت | مرکز فناوری اطلاعات تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه بجنورد می باشد