بازدید مدیرکل دفتر گسترش اموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد

summary-address :