شروع امتحانات

30 / خرداد

تاریخ شروع امتحانات از تاریخ 97/03/30   تا تاریخ 97/04/14 به غیر از تعطیلات رسمی و پنج شنبه 97/04/07 می باشد.

summary-address :