تماس با دانشگاه

 

4th Km Road to Esfarayen,

Bojnord, North Khorasan,

Iran.

P.C. 9453155111

 

UB Operator: +98 (58) 3220 1000

Fax: +98 (58) 3241 0700

Email: info@ub.ac.ir

Telegram Link:  https://t.me/universityofbojnord   or  @universityofbojnord