سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

سمت سازمانی:سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:دکتر مهران گرمه
مدرک تحصیلی:دکتری - کامپیوتر
شماره تماس مستقیم :05832201127
شماره تماس داخلی :1127
پست الکترونیک :ind.realations@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی- طبقه دوم - اتاق 312