اعضای هیات علمی

امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی

امین امیری دلوئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 32247360
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 1119026 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ترمودیتامیک2 1119018 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک ومقاومت مصالح 1111106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 1118017 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترمو دینامیک1 1119017 3 01 هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 1 1119015 3 01 هفته های زوج یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
استاتیک و مقاومت مصالح 1117017 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1