اعضای هیات علمی

عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 1116141 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 1116140 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیگنالها و سیستم ها 1116104 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 1116103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ریاضیات مهندسی 1114054 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1