اعضای هیات علمی

علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی

علی اکبر یحیی آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 32210774
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سازه ها 1113102 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
سازه های فولادی1 1113038 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سازه های فولادی2 1113039 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مهندسی زلزله 1113111 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/07 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1