اعضای هیات علمی

غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری

غلامحسین اکبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 32258647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک پیشرفته 1113147 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
هیدرولیک محاسباتی 1113152 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1113164 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
سدهای خاکی 1113094 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی 1113031 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
هیدرولیک پیشرفته 1113147 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/08 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1113164 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1113071 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سدهای کوتاه 1113138 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
هیدرولیک و آزمایشگاه 1113030 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1396/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی مهندسی 1113031 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1