اعضای هیات علمی

حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 32250573
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 1113062 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 1113062 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1