اعضای هیات علمی

هومن نعیمی

هومن نعیمی

هومن نعیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 32212149
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1119029 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضی مهندسی 1119011 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 1113009 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 1116101 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 1119011 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/13 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات1 1119020 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1