اعضای هیات علمی

حسین شهرکی

حسین شهرکی

حسین شهرکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
تحلیل سازه ها1 1113022 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل سازه ها2 1113023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
ریاضیات عالی مهندسی 1113101 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 12:30) ترم اول 1396
پایداری سازه ها 1113105 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29 (08:00 - 12:30) ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 1113184 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها1 1113022 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها2 1113023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1