اعضای هیات علمی

هاشم وحدانی

هاشم وحدانی

هاشم وحدانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها 1111151 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نظریه صف 1111121 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اقتصاد مهندسی 1111022 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه