اعضای هیات علمی

جواد صائبی

جواد صائبی

جواد صائبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 32227671
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
حفاظت و رله 1116137 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آز تحلیل سیستم های قدرت 1116123 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 1116111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1116121 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
حفاظت و رله 1116137 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1