اعضای هیات علمی

ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه فیزیک ۱ آموزشی
آزمایشگاه فیزیک ۲ آموزشی
آزمایشگاه مکانیک سیالات آموزشی
کارگاه عمومی آموزشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موازنه انرژی و مواد 1118022 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی2 1118027 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
موازنه انرژی و مواد 1118022 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه