اعضای هیات علمی

ساناز جعفری

ساناز جعفری

ساناز جعفری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 2234797
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی اجزاء1 1119023 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
علم مواد 1111027 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دینامیک ماشین 1119028 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
علم مواد 1119016 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/08 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 2 1119025 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1