اخبار

تماس با دانشگاه

نشانی: خراسان شمالی، بجنورد،کیلومتر ۴ جاده اسفراین،دانشگاه بجنورد.

کد پستی: ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

تلفن: ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس: ۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

آدرس ایمیل: info@ub.ac.ir