اعضای کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی

دکتر سید حسین سیدین؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

آقای امیرحسین آقاجانی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر علیرضا حسینی؛ رئیس دانشگاه کوثر

دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

دکتر محمد خیرخواه؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

اعضای حقیقی

دکتر علی محقر؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر محسن طالب‌زاده؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر حسن ایزانلو؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا