تماس با ما

دکتر زهرا  عامری
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲01013
 
 
اعظم قریان
کارشناس همکاری های علمی بین المللی
تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۰1015
آدرس ایمیل: intl@ub.ac.ir
                 intl.bojnord@gmail.com