آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه بجنورد، طبقه اول، حوزه ریاست دانشگاه، اتاق 208

تلفن تماس:  رئیس دبیرخانه هیات جذب: مرتضی نوروزی                     تلفن: 32201057

                  کارشناس دبیرخانه هیات جذب: مجید جوان                 تلفن: 32201058

                 

پست الکترونیک: jazb_bojnord@ub.ac.ir