سمت سازمانی: مسئول دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی: مجید فرخ منش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد - زبان انگلیسی

شماره تماس مستقیم : 05832201004

مکان اسقرار واحد :  سازمان مرکزی – حوزه ریاست - اتاق 401