معرفی واحد

معرفی اعضاء و شرح وظایف هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

1- رئیس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی: دکتر احمد محقر

2- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا طیبی نسب

3- دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر علی اکبر سلیمانیان

4- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر زهرا عامری

5- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر محمود بخشی

6- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر محسن طالب زاده

7- عضو هیأت اجرایی جذب : دکتر حسن ایزانلو

8- عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی : دکتر امیدرضا دهقان