معرفی واحد

  • اداره طرح های عمرانی دانشگاه در راستای تحقق اهداف و سياست های توسعه دانشگاه بجنورد و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و کلیه زیرساخت های زیربنائی و عرصه های عمومی و تأمين سرانه های لازم آن در چهارچوب طرح جامع دانشگاه ايجاد گرديده است. به طور کلی اداره طرحهای عمرانی دانشگاه وظيفه ی مديريت، نظارت بر حسن انجام کارهای عمرانی، رسيدگی کارشناسی به صورت وضعیت های پیمانکاران و مشاوران و سایر پرداختهای مربوطه و پيگيری شروع به کار و اتمام پروژه ها، همچنين تهيه ی طرحهای توسعه دانشگاه و همچنین کلیه ی  توسعه های زیرساختی را بر عهده دارد.

 

  • چشم انداز:

تحقق اهداف و سياست های توسعه زيرساختهاي دانشگاه بجنورد

  • مأموریت:    

توسعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، خدماتی و کلیه عرصه های عمومی و تامين سرانه های لازم آن ها در چهارچوب طرح جامع دانشگاه