وظایف و فعالیت ها

 •   کسب اطلاعات دقيق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخيص اولويتها براساس طرح جامع و ارائه بودجه پيشنهادی طرحها در سال های آتی از طریق اداره طرح و برنامه به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و مراجع ديگر
 •   برنامه ريزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه
 •   نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسيساتی، طبق مقررات مربوطه و تهيه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم
 •   انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و آيين نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 •   همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبيق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط؛
 •   شرکت در جلسات و کميسيونهای مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت های مربوط به طرحها
 •   برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذيربط به منظور تهيه و تامين نياز های کالبدی دانشگاه و ارتباط موثر با مهندسين مشاور و پیمانکاران طی جلسات کارگاهی
 •   تهيه و تنظيم برنامه ها و طرحهايی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد
 •   تهيه ی گزارش فنی از فعاليت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه
 •   جمع آوری آيين نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه ی آنها به مراجع ذيربط، حسب نياز
 •   نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسيساتی
 •   رسيدگی، کنترل و نظارت بر کلیه طرح ها و پروژه هايی که توسط مهندسين مشاور انجام می شود
 •   برقراری ارتباط با سازمانهای ذيربط به منظور تهيه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسيساتی مورد نياز
 •   تهيه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسيساتی موجود دانشگاه با همکاری مشاورین قبل از ساخت و پیمانکاران پس از ساخت
 •   همکاری با مجريان طرحها در مورد مطالعه و تنظيم اصلاحيه ی طرحهای پيش بينی شده
 •   بررسی و بازديد از طرحهای نيمه تمام و در حال اجرا و تهيه ی گزارشهای لازم
 •   رسيدگی به صورت وضعيت های ارائه شده و تهيه ی گزارشهای لازم در اين مورد
 •   رسيدگی به اختلافات پيمانکاران و مهندسين مشاور
 •   بررسی و تصويب پروژه هايی که توسط مهندسين مشاور تهيه می شود
 •   شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظيم شده و تهيه گزارش لازم در صورت احتياج