نام و نام خانوادگی

 

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سید قاسم رستمی

 

سرپرست دفتر ریاست

۱۰۱۳

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۳

محسن محتشمی‌کیا   مسئول دفتر ریاست ۱۰۰۴ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴

مجید فرخ منش

 

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۵

اعظم قریان

 

کارشناس همکاری های علمی و بین المللی

۱۰۱۵

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۵

محمود مشکات

 

کارشناس روابط عمومی

۱۰۱۴

۰۵۸۳۲۲۰۱۰۱۴
روح الله پرویز   کارشناس روابط عمومی 1016 05832201016