پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  تلفن مستقیم
 دکتر مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۷ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۷
 مهندس مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی ۱۰۵۸ ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۵۸