پرسنل واحد

 

نام و نام خانوادگی  سمت  مدرک تلفن داخلی 
ونداد گرمه سرپرست اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دکتری مهندسی  زلزله 1263
حسن فاخری کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور مشاورین و قراردادها) کارشناس عمران 1266
بهاره سعادتی    کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور رسیدگی پیمان ) کارشناس ارشد سازه 1267
مهدی گلیانی    کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی(امور نقشه برداری و  GIS) کارشناس ارشد زلزله 1267