پرسنل واحد

 

نام و نام خانوادگی  سمت  مدرک تلفن داخلی 
ونداد گرمه سرپرست اداره امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی دکتری مهندسی  زلزله 1263
حسن فاخری کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور مشاورین و قراردادها) کارشناس عمران 1266
بهاره سعادتی    کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور پیمان )                     کارشناس ارشد سازه 1267
علی خوش صفا      کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی(امور تاسیسات برقی)               کارشناس برق 1253
سعید کیانفر   کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی(امور تاسیسات )                  کارشناس مکانیک 1254
مرتضی شیری     کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور فنی)                           کارشناس معماری 1255
امین روشناس  کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور فضای سبز )              کارشناس ارشد کشاورزی 1256
نقی کرامتی  کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی (امور فضای سبز )              کارشناس کشاورزی 1256