پروژه های در دست اجرا


1-دانشکده پتروشیمی(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 85 درصد
متراژ : 1575 متر مربع

پیمانکار: شرکت سدفام سازه توس


2-دانشکده علوم پایه(بلوک 2): پیشرفت فیزیکی 25درصد
متراژ : 3421 متر مربع

پیمانکار: زیبا اسکان کادوس


3- ساختمان شماره 4 دانشکده فنی و مهندسی: پیشرفت فیزیکی 55 درصد

متراژ : 6630 مترمربع 

پیمانکار: شهرساز شایگان

 

4-احداث خوابگاه برادران : پیشرفت فیزیکی 18 درصد

متراژ : 3150 مترمربع 

پیمانکار: سازه کاو

 

 

5-احداث مهمانسرا :  پیشرفت فیزیکی 16 درصد

متراژ : 3001 مترمربع 

پیمانکار:  روئین بنا

 

 

6- احداث استخر دانشگاه :  پیشرفت فیزیکی 25 درصد

متراژ : 2103 مترمربع 

پیمانکار:  روئین بنا

 

 

7-احداث آزمایشگاه مرکزی :  پیشرفت فیزیکی 15 درصد

متراژ : 5850 مترمربع 

پیمانکار: شهرساز شایگان

 

8-توسعه سلف مرکزی :  پیشرفت فیزیکی 65 درصد

متراژ : 600 مترمربع 

پیمانکار: امانی

مشاورین :

1- شرکت مهندسین مشاور هفت پرگار جم